KMA

Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö (KMA)

Vi på Nicator jobbar aktivt med kvalitet, miljö och arbetsmiljö och utvecklas ständigt för att möta kraven från kunderna och omvärlden. KMA är integrerat i hela organisationen och ska ge våra kunder rätt kvalitet, vår verksamhet en minskad miljöpåverkan, och våra medarbetare en säker arbetsmiljö. Vi vill med andra ord lämna ett bestående intryck men minimera vårt ekologiska avtryck.
Nicator ställer höga krav på leverantörer och underentreprenörer och samarbetar endast med de aktörer som uppfyller kundens krav i varje enskilt projekt. För att kunna förbättra verksamheten har vi koncentrerat oss på fyra områden där vi satt upp mätbara mål:

  1. Nöjdare kunder
  2. Ökad effektivitet och påhittighet
  3. Minskad miljöpåverkan
  4. Branschens bästa och friskaste medarbetare

Kvalitet

Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra kvaliteten på våra produkter och tjänster genom att:

– Genomföra avslutningsmöten med beställarna, mot vilka vi arbetar proaktivt genom att ligga ”steget före”.

– Anställa eget folk och teckna långa samarbetsavtal med UE. Vår erfarenhet är att kvalitet och arbetsglädje gynnas.

– Fånga upp bra idéer, både från oss själva och från andra, och sprida dem i organisationen. Detta är en stående punkt vid våra verksamhetsmöten.

Miljö

Nicator ska utföra och marknadsföra tjänster inom skötsel av utemiljö, anläggningsarbeten i utemiljön, trädvård och vinterunderhåll med målsättning att under ständig förbättring utnyttja naturens resurser så skonsamt som möjligt och påverka såväl den globala som den lokala miljön så lite som möjligt under produktionens och produktens hela livscykel.

I vårt miljöarbete 2014 kommer vi bl.a. att:

– Genom god planering och inköp minska antalet material- och även personaltransporter.

– Välja produkter som i första hand kan återanvändas, i andra hand användas för energiutvinning eller i tredje hand omhändertas för så miljövänlig deponi som möjligt.

Arbetsmiljö

Nicator AB ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetarna upplever att trivsel, hälsa, friskvård och säker arbetsmiljö prioriteras. Under 2014 kommer vi bl.a. att:

– Arbeta för att hålla sjukfrånvaron och personalomsättningen låg. Inom koncernen har vi bl.a. ökat antalet skyddsombud till fyra och kommer genomföra regelbundna möten med dessa under året. Eventuella olyckor och tillbud rapporteras och följs upp för att undvika att de händer igen.

– Skapa en säkrare arbetsplats med visionen om noll olycksrelaterade frånvarodagar.

– Fortsätta att lyssna till våra medarbetare. Minst 1 gång per år ska det hållas personalmöte för information och diskussion som i huvudsak ägnas åt det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Copyright © 2017 Nicator AB